Säännöt

SUOMEN MAATALOUSTIETEELLINEN SEURA ry
LANTBRUKSVETENSKAPLIGA SAMFUNDET I FINLAND rf

SÄÄNNÖT

Hyväksytty seuran vuosikokouksissa 19.4.2017 ja 16.4.2018

Rekisteröity Yhdistysrekisterissä 13.7.2018

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Maataloustieteellinen Seura ry, ruotsiksi käännettynä Lantbruksvetenskapliga Samfundet i Finland rf, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä seura.

2§ Toimiala ja tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää Suomen maataloustieteellistä tutkimusta ja sen sovellutuksia sekä olla maataloustutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Tarkoitustaan seura toteuttaa lähinnä:
(1) järjestämällä esitelmä- ja tiedonantotilaisuuksia,
(2) toimimalla yhteistyössä samanluontoisten koti- ja ulkomaisten seurojen sekä laitosten kanssa,
(3) harjoittamalla ja tukemalla alan julkaisutoimintaa,
(4) myöntämällä hallinnassaan olevista varoista apurahoja maataloustieteellisiin tutkimuksiin, opintomatkoihin ja retkeilyihin,
(5) harjoittamalla julkaisujen vaihtoa ja pitämällä kirjastoaan alan opiskelijain ja tutkijain käytettävissä,
(6) toimimalla muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla.

3§ Jäsenet

Seuran jäsenet ovat varsinaisia, kunnia- tai kannattajajäseniä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen. Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla seuralle halunsa tulla sen jäseneksi. Uuden jäsenen hyväksymisestä päättää seuran hallitus. Hallituksen ei tarvitse perustella päätöstään eikä siitä voi valittaa. Jäsen voi erota seurasta sen vuoden lopussa, jonka kuluessa hän tekee siitä lainmukaisen ilmoituksen. Jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä tai muutoin toimii vastoin seuran tarkoitusta, voidaan erottaa seurasta. Jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä vuonna maksamatta jättänyt jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi seurasta.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua seuran tarkoituksia ansiokkaasti edistänyt koti- tai ulkomainen henkilö, jota seura erityisesti tahtoo kunnioittaa. Kannattajajäseneksi voi liittyä seuran tarkoitusperiä harrastava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka sitoutuu tukemaan seuran toimintaa hallituksen sopivaksi katsomalla vuotuisella avustuksella. Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa. Kunniajäseniltä ei kanneta jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä, viimeistään huhtikuun kuluessa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
(1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa samalla toimivat ääntenlaskijoina,
(2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen,
(3) esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien niistä antamat lausunnot,
(4) päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,
(5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tai muusta toimenpiteestä, johon sanotun tilikauden hallinto ja tilit antavat aihetta,
(6) määrätään hallituksen ja seuran julkaisujen toimituskunnan jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi toimikaudeksi,
(7) päätetään jäsenmaksun suuruudesta,
(8) esitetään hallituksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaa toimintavuotta varten,
(9) toimitetaan joka kolmas vuosi hallituksen jäsenten vaali,
(10) valitaan kuluvaa tilikautta varten kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet,
(11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

5§ Muut kokoukset

Seuran muu kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se muutoin on lain mukaan pidettävä.

6§ Kokousmenettelyt

Päätäntäoikeutta seuran kokouksissa käyttävät läsnä olevat seuran jäsenet. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö lukuun ottamatta §:ssä 14 mainittua tapausta. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Asian päättäminen voidaan siirtää kerran seuraavaan kokoukseen, jos kaksi jäsentä sitä vaatii eivätkä säännöt toisin määrää.

7§ Kokouskutsut ja muut tiedonannot

Seuran kokoukset kutsutaan koolle kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen seuralle ilmoittamalla osoitteella vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsu voidaan myös julkaista ainakin yhdessä vuosikokouksen päättämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

8§ Hallitus

Seuraa edustaa ja sen asioita hoitaa seuran hallitus. Hallituksen muodostavat seuran vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä, joista yksi on sihteeri ja yksi varainhoitaja. Hallituksen jäsenten peräkkäinen uusintavalinta on yhden kerran mahdollinen. Hallituksen jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa maataloustutkimuksen eri aloja.

9§ Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kahden muun jäsenen ollessa saapuvilla. Hallituksen kokouksissa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt. Kokouksessa on laadittava pöytäkirja, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Pöytäkirjat on vuosittain pidettävä numerojärjestyksessä ja hallituksen toimesta säilytettävä.

10§ Oikeus nimen kirjoittamiseen

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varainhoitaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan seuran nimen.

11§ Tilikausi ja tilinpäätös

Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, seuran toimintakertomus ja muut asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille tarkastettavaksi ennen maaliskuun loppua. Toiminnantarkastajien on kuluneelta tilikaudelta annettava seuran hallinnosta ja tileistä kirjallinen toiminnantarkastuskertomus hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen seuran vuosikokousta. Toimintavuosi on kalenterivuosi, mutta hallitus vaihtuu vuosikokouksessa.

12§ Hallituksen tukielimet

Hallitus voi kutsua tuekseen vuodeksi kerrallaan toimikuntia maataloustieteiden eri aloilta. Kussakin toimikunnassa tulee mahdollisuuksien mukaan olla edustettuina korkein maatalousopetus, maataloustutkimus ja käytännön maatalous. Toimikunnat tekevät esityksiä seuran toiminnan kehittämiseksi, oman alansa tutkimuksen ja korkeimman opetuksen edistämiseksi sekä seuran kokouksissa pidettäviksi aiheiksi. Toimikuntien puheenjohtajat nimeää hallitus.

Seuran julkaisujen säännöllisestä ilmestymisestä sekä niiden tieteellisestä ja muodollisesta laadusta huolehtimaan valitaan toimituskunta tai seuran nimettävissä oleva osa toimituskunnasta, jos julkaiseminen tapahtuu yhdessä jonkin muun organisaation kanssa. Valittavien toimituskunnan jäsenten tulee edustaa maatalouden eri alojen asiantuntemusta.

13§ Osastojen perustaminen

Tarvittaessa voidaan seuraan perustaa rekisteröimättömiä osastoja erikoisaloja varten. Niiden tulee noudattaa seuran sääntöjen puitteissa laadittua ohjesääntöä, jonka seuran kokous on hyväksynyt samalla tavalla kuin seurankin säännöt.

14§ Seuran purkaminen ja sääntöjen muuttaminen

Päätös seuran vapaaehtoisesta purkamisesta ja muutoksen tekemisestä näihin sääntöihin ei ole pätevä, ellei sitä ole tehty kahdessa perättäisessä seuran kokouksessa, ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu 3/4 äänestykseen osallistuneiden äänistä. Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty. Jos kumpikaan kokous ei ole vuosikokous, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika.

15§

Jos seura puretaan tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan jollekin saman tai läheisen tarkoituksen hyväksi työskentelevälle suomalaiselle yhdistykselle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle.

16§

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.